หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด | ตัวแทนเครือข่ายสารสนเทศ | เข้าสู่ระบบ
         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ
Information Technology for Education Center
Untitled Document
รายละเอียด
ด้วย กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้จัดทำโครงการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อการบริหาร ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลรวมทุกด้านของโรงเรียน โดยกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลกลางเพื่อการบริหาร ประกอบด้วย Data-Basis ข้อมูลพื้นฐาน M-OBEC ข้อมูลครุภัณฑ์ B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน Information ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน และ Instruction media ข้อมูลการใช้สื่อการเรียนการสอน ผ่านระบบ DMIS ทางเว็บไซต์http://www.dmis.ictbk.net สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จึงให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรม DMIS (สำหรับโรงเรียน) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยใช้ username และ password ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://www.plan.ictbk.net หากโรงเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๒๑๒๑ โรงเรียนในอำเภอเซกา อำเภอปากคาด อำเภอบุ่งคล้า นางสการะ จีนะสุทธิ์ โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๐๙๙๖๒๗ โรงเรียนในอำเภอศรีวิไล อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ นายมาโนช แก้วเพียท้าว โทรศัพท์ ๐๘๘-๗๓๔๙๙๐๖ และโรงเรียนในอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง นายวรวุฒิ บุตรแสนลี โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๙๖๗๕๔๑ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกรอบการขอจัดตั้งงบประมาณต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
วันที่ 2013-04-24
จำนวนดาวน์โหลด 50
@ admin admin
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0887349906

webmaster @ นายมาโนช    แก้วเพียท้าว เจ้าหน้าที่ผ่ายสารสนเทศ โทร 0887349906

ไอพีคุณ
: 54.161.92.49
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 23/07/2560
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 192024