กลุ่มเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
           
อำเภอเมืองบึงกาฬ
กลุ่มเครือข่ายบึงกาฬ - วิศิษฐ์

นายชัยโรจน์ เปรมปรัชญา
เบอร์โทร : 087 421 1836
อีเมล์ : charp79@hotmail.com


นายสุรชัย โพธิ์คำ
เบอร์โทร :  086 450 5409
อีเมล์ : phokhamu@hotmail.com


กลุ่มเครือข่ายหนองเข็ง-โป่งเปือย-ไคสี

น.ส.สุภาพร  อองตัน
เบอร์โทร :  088 339 6987
อีเมล์ : tik_boom99@hotmail.comนายวิรัตน์ชัย  พลบูรณ์
เบอร์โทร :  086 241 9268
อีเมล์ : khummun@gmail.comกลุ่มเครือข่ายหอคำ-หนองเลิง

นายนายเข้ม  ศรีชนะ
เบอร์โทร :  081 974 6336
อีเมล์ : khem.22@hotmail.comน.ส.สิริวรรณ พุกหน้า
เบอร์โทร :   089 274 2370
อีเมล์ : nokh_fc@yahoo.comกลุ่มเครือข่ายโนนสมบูรณ์-นาสวรรค์-คำนาดี

นายสมคิด  สิงห์จารย์
เบอร์โทร :  084 955 0566
อีเมล์ : lerdsinkmd@gmail.comนายประยูร เรียบร้อย
เบอร์โทร :   089 574 6617
อีเมล์ : prayoon46@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายโคกก่อง-ชัยพร

นายจักรพันธ์  แซงราชา
เบอร์โทร :  085 458 9688
อีเมล์ : racha_kku@gmail.comน.ส.กัญญพร พิมพบุตร
เบอร์โทร :  081 871 5839
อีเมล์ : yindee_pim@hotmail.comอำเภอศรีวิไล
กลุ่มเครือข่ายศรีวิไล-ชุมภูพร-นาสิงห์
นายอดิศร  ถวิลคำ
เบอร์โทร :  089 711 7465
อีเมล์ : adi_erb@yahoo.comนายกานตพงษ์  สุทธิประภา
เบอร์โทร :  089 840 7231
อีเมล์ : wudth@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายนาสะแบง-นาแสง
นายสัญญา  พันพิลา
เบอร์โทร :  086 224 9424
อีเมล์ : sanyaa49@gmail.comนายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
เบอร์โทร :   086 236 2802
อีเมล์ : pp_phoo_ao@hotmail.comอำเภอพรเจริญ
กลุ่มเครือข่ายพรเจริญ
นายประสิทธิ์ มายูร
เบอร์โทร :  081 6700 053
อีเมล์ : prasitmayoon@hotmail.comนายชาญประดิษฐ์ งามฉวี
เบอร์โทร :   086 242 6424
อีเมล์ : chanpradid@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายดอนหญ้านาง
นายสระสินธุ์  พิมพนอม
เบอร์โทร : 083 338 2771
อีเมล์ : sarsing@gmail.comนายนิโรจน์  สุวรรณพงษ์
เบอร์โทร :   083 329 6163
อีเมล์ : ruth.s@gmail.comอำเภอเซกา
กลุ่มเครือข่ายเซกา
นายพันธ์ศักดิ์  เนื่องอุดม
เบอร์โทร :  087 220 8886
อีเมล์ :


นายชยพัทร์  สุกทน
เบอร์โทร :   090 850 8204
อีเมล์ : jackmj21@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายซาง-หนองทุ่ม
นายบรรจบ  พรมวงค์
เบอร์โทร :  084 742 6977
อีเมล์ : banjob_prom@hotmail.comนายปรเมศ  วรรณทองสุก
เบอร์โทร :  083 332 5135
อีเมล์ : kruthi@hotmail.co.thกลุ่มเครือข่ายท่ากกแดง-ท่าสะอาด
นายเสด็จ  สาชิต 
เบอร์โทร :  089 861 9051
อีเมล์ : sadetsa@gmail.comนายลือชัย  สิงหัส 
เบอร์โทร :   087 237 8696
อีเมล์ : dark_cound@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายบ้านต้อง-โสกก่าม
นายเสกสรร  สุทธิโคตร
เบอร์โทร :  090 578 0786
อีเมล์ : yupaporn123@yahoo.co.thนายกิจปกรณ์  คำเดช
เบอร์โทร :   080 411 4699
อีเมล์ : mr_kijpakorn@hotmail.comอำเภอบึงโขงหลง
กลุ่มเครือข่ายบึงโขงหลง
นายไพบูรณ์  คำภูษา
เบอร์โทร :  086 236 8613
อีเมล์ :


นายเสกศิลป์  กิณเรศ
เบอร์โทร :   084 868 1335
อีเมล์ :


กลุ่มเครือข่ายดงบัง-ท่าดอกคำ
นายพัฒนา ประยูรสิทธิ
เบอร์โทร :  081 662 4067
อีเมล์ : phattana.mv@hotmail.comนายสาธิต สอนนายอ
เบอร์โทร :  091 3766306
อีเมล์ : yakuza_sss@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายป่งไฮ-น้ำจั้น
นายมนตรี   โพทมาตย์
เบอร์โทร :  082 110 6320
อีเมล์ : montri_potamat@hotmail.comนายสถาพร  สิงห์โต
เบอร์โทร :   083 419 8882
อีเมล์ : dk.sing@hotmail.comอำเภอบุ่งคล้า
กลุ่มเครือข่ายหนองพันทาบัวตูม
นายไพบูลย์  เชื้อสาวะถี
เบอร์โทร :  087 0109 858
อีเมล์ : piak120@gmail.comน.ส.พรรณพร  คะนานทอง
เบอร์โทร :   081 0592 295
อีเมล์ : cominter3@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายบุ่งคล้า
นายสุภาพ  เจริญชาติ
เบอร์โทร :  081 057 1151
อีเมล์ : charounchat@hotmail.comนายอนุชา บุญคำภา
เบอร์โทร :  082 844 6754
อีเมล์ : narongdech_kkm@yahoo.comอำเภอปากคาด
กลุ่มเครือข่ายปากคาด
นายบัณฑิต แสนไชย
เบอร์โทร :  084 260 9007
อีเมล์ : dangbandit@gmail.comนางศศิธร  พลชัยยา
เบอร์โทร :   081 260 7254
อีเมล์ : family-pp@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายหนองยองสมสนุก
นายคณาวุฒิ  กุตัน
เบอร์โทร :  084 743 1634
อีเมล์ : k.khanawut@gmail.comนางธัญญา เวียงอินทร์
เบอร์โทร :   089 569 1274
อีเมล์ : jimmy231@windowslive.comอำเภอโซ่พิสัย
กลุ่มเครือข่ายศรีชมภู
นายพิเชษฐ์  เทรักสี
เบอร์โทร :  087 232 0466
อีเมล์ : mailtochesth@gmail.comนายบุญมี  อินทรีย์
เบอร์โทร :   082 858 2768
อีเมล์ : insee.pinto_bo@hotmail.comกลุ่มเครือข่ายคำแก้วถ้ำเจริญ
นายโสวัฒน์  อุทัยลี
เบอร์โทร :  089 279 5669
อีเมล์ : z_bie@hotmail.comนายเลิศณรงค์  นามวงศ์ชัย
เบอร์โทร :   087 229 6534
อีเมล์ : krupeter.012126@gmail.comกลุ่มเครือข่ายโซ่ทอง
น.ส.นัชชา  โสพุฒอ่อน
เบอร์โทร :  087 219 4992
อีเมล์ : nutsuda@gmail.comนายสะเทือน  คำมุงคุณ
เบอร์โทร :   083 597 5470
อีเมล์ : loland_puy@hotmail.com